Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Biztonsági adatlap ékezési károsanyagmentes máz

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

VTR100                                                                    CEVTR100 Glaze Wetm Pott pp25kg

Termék specifikáció                  RS_FP_102274                         Felülvizsgálat dátuma                     27.08.2015

Verzió                                          1.0                                               Nyomtatás Dátuma                         27.09.2015

Anyag azonosító szám            1004240                                      Oldal                                                   Page 1 of 13

 

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termékazonosító

          Anyag azonosító szám               : 1004240  

 

          Márkanév                                  : VTR100

CEVTR100 Glaze Wetm Pott pp25kg  

 

 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék : Beégethető kerámia bevonat üvegre és kerámiára. felhasználása

 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

          Társaság                                  : Ferro Spain, S.A.

Carretera Valencia-Barcelona Km 61,5

12550  Almazora (Castellón)

          Telefon                                      : +34964504450

         Telefax                                      : +34964504421

Email cím Felelős/kibocsátó          : gestion.msds@ferro.com személy

 

1.4 Sürgősségi telefonszám

          belföldi telefonszám                           : +(36)-18088425

CHEMTREC nemzetközi    : +(1)-703-527-3887ingyenes hívás telefonszám

 

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Nem veszélyes anyag vagy keverék.

Ez a dokumentum kizárólag abból a célból készült, hogy megfeleljen a Reach szabályozás 32. cikkének, a szállítási lánc kötelező informálására vonatkozóan, mivel ez az anyag nincs osztályba sorolva és nem igényel biztonsági adatlapot.

 

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE) Nem veszélyes anyag vagy keverék.

 

2.3 Egyéb veszélyek Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó

 

 

biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

 

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2 Keverékek

Kémiai természet

 

: Üveg/ fritt

Szilikát ásvány

 

Veszélyes komponensek 

          Megjegyzések                          :  Nem veszélyes összetevők

 

 

 

 

 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

 

:  A sérültet nem szabad őrizet nélkül hagyni.

 

Belélegzés esetén

 

:  Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni.

Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

 

Bőrrel való érintkezés esetén

 

:  A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. Szappannal és bő vízzel le kell mosni.

 

Szembe kerülés esetén

 

:  Elővigyázatból a szemet vízzel ki kell mosni.

A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

A nem sérült szemet védeni kell.

Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni.

Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.

 

Lenyelés esetén

 

:  A szájat vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni.

A légutakat tisztán kell tartani.

Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni.

Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.

Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

 

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek     : Senki által nem ismert. Kockázatok     : Senki által nem ismert.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés     : Az elsősegély nyújtó eljárást az ipari egészségügyért felelős    orvossal konzultálva kell bevezetni.

 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag       :  A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási          intézkedéseket kell tenni.

 

         Az alkalmatlan oltóanyag           :  Nagy térfogatú vízsugár

      

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a      :  A tűzoltáskor keletkező elfolyó vízet nem szabad a csatornába tűzoltás során vagy folyóvízbe engedni.

      

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges

védőfelszerelése

 

:  Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. 

 

További információk

 

:  Szabvány eljárás kémiai tüzek esetére.

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

 

 

 

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

          Személyi óvintézkedések           :  Személyi védőfelszerelést kell használni.

                                                            Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi :  Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre. óvintézkedések          

 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

          Szennyezésmentesítés             :  Nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú) fel kell törölni.

módszerei Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell    tartani.

 

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

          Biztonságos kezelésre               : A személyi védelemről lásd a 8. részt.

         vonatkozó tanácsok                      Nincs szükség különleges kezelési útmutatásra.

                                                            A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás

területén.

 

          Tanács a tűz és robbanás         :  A megelőző tűzvédelem normál intézkedései. 

          elleni védelemhez                         

 

          Egészségügyi intézkedések       :  Általános ipari egészségügyi gyakorlat. 

      

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a      :  A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tárolóedényekre vonatkozó      tartani. Az elektromos berendezéseknek/munkaanyagoknak követelmények       meg kell felelniük a technológiai biztonsági normáknak. 

      

Tanács a szokásos            : Más termékekkel való együttes tárolásra nincsenek különleges tároláshoz      korlátozások.

                                                             Nem kell külön említeni semmilyen anyagot.

 

         Egyéb adatok                            :  Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. 

      

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználás(ok) :  Ennek az anyagnak/keveréknek a használatáról lásd a         műszaki útmutatókat:

 

 

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Határérték

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedések Nincs adat  Személyi védőfelszerelés

Szemvédelem

Kézvédelem

:  Biztonsági szemüveg

 

    Megjegyzések

:  Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni.

 

 

 

Bőr- és testvédelem

:  Védőruha

 

Légutak védelme

:  Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.

 

Védelmi intézkedések

:  Megfelelő védőfelszerelést kell viselni.

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

 

Környezeti expozíció-ellenőrzések

         Általános tanácsok                    :  Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre.

 

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők

 

: folyadék

 

Szín

 

:  fehér

 

Szag

 

:  szagtalan

 

Szagküszöbérték

 

:  Nem alkalmazható 

 

pH-érték

 

: 6 - 8

 

Olvadáspont/olvadási tartomány

 

: > 500 °C

 

Forráspont/forrási

hőmérséklettartomány

 

: > 1.000 °C

 

Lobbanáspont

 

:  Nem alkalmazható 

Párolgási sebesség

 

:  Nem alkalmazható 

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

 

: A termék nem éghető.

 

Égési sebesség

 

: Nincs adat 

 

Öngyulladási hőmérséklet

: Nem alkalmazható 

Felső robbanási határ

 

: Nincs adat 

Alsó robbanási határ

 

: Nincs adat 

Gőznyomás

 

: Nincs adat 

 

Relatív gőzsűrűség

 

: Nem alkalmazható 

 

Relatív sűrűség

: Nincs adat 

 

 

      

         Térfogatsúly                               : 1.500 - 3.000 kg/m3

      

Oldékonyság (oldékonyságok)

Oldhatóság egyéb oldószerekben

 

: oldhatatlan

 

 

Megoszlási hányados: noktanol/víz

 

: Nem alkalmazható 

 

Hőbomlás

 

Viszkozitás

:  Nem alkalmazható 

 

Dinamikus viszkozitás

 

: Nem alkalmazható 

 

Kinematikus viszkozitás

 

: Nincs adat 

 

Robbanásveszélyes

tulajdonságok

 

: Nem alkalmazható 

Oxidáló tulajdonságok

 

9.2 Egyéb információk

: Nem alkalmazható  

Törésmutató 

: Nincs adat

 

 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség

Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

10.2 Kémiai stabilitás

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

         Veszélyes reakciók                     :  Külön említésre méltó veszély nincs.

      

10.4 Kerülendő körülmények

          Kerülendő körülmények              : Nincs adat

      

10.5 Összeférhetetlen anyagok

          Kerülendő anyagok                    :  Nincs adat

      

10.6 Veszélyes bomlástermékek

         Veszélyes bomlástermékek         : Normál körülmények között stabil.

 

 

      

 

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Bőrkorrózió/bőrirritáció

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Termék:

Megjegyzések: Az Európai Unió osztályozási feltételei alapján a termék nem bőrizgató hatású.

 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Termék:

Megjegyzések: Az Európai Unió osztályozási feltételei alapján a termék nem szemizgató hatású.

 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Légúti túlérzékenység: A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Termék:

Megjegyzések: Nincs adat

 

Csírasejt-mutagenitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Belégzési toxicitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

További információk

Termék:

Megjegyzések: Nincs adat

 

 

 

 

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Toxicitás

Termék:

Ökotoxikológiai értékelés

         Akut vízi toxicitás                      :  Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.

      

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Termék:

         Biológiai lebonthatóság              :  Megjegyzések: Nincs adat

      

12.3 Bioakkumulációs képesség

Termék:

         Bioakkumuláció                         :  Megjegyzések: Nincs adat

      

12.4 A talajban való mobilitás

Termék:

          Eloszlás a környezet részei        : Megjegyzések: Nincs adat

         között                                           

 

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Termék:

Becslés

 

12.6 Egyéb káros hatások Termék:

: Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban..

 

További ökológiai információ

 

:  Megjegyzések: Nincs adat

Erről a termékről nincs adat.

 

 

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék                                        :  A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak.

 

         Szennyezett csomagolás           :  A megmaradt tartalmat ki kell üríteni.

Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni.

 

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN-szám

Nincs veszélyes áruként szabályozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincs veszélyes áruként szabályozva 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincs veszélyes áruként szabályozva 14.4 Csomagolási csoport

Nincs veszélyes áruként szabályozva

14.5 Környezetre veszélyes

Nincs veszélyes áruként szabályozva

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Megjegyzések                              : A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

 

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

         Szállítási típus                          :  N/A

         Szennyezési kategória              :  N/A

 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Nemzetközi kémiai fegyverek konvenció (CWC) a   : Nem tiltott és/vagy korlátozott mérgező vegyi anyagokról és prekurzorokról

 

REACH - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és        : Nem tiltott és/vagy korlátozott árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és

 

 

felhasználásával kapcsolatos korlátozások (XVII.

Melléklet)

VTR100

 

CEVTR100 Glaze Wetm Pott pp25kg

Termék specifikáció

RS_FP_102274

Felülvizsgálat dátuma

27.08.2015

Verzió

1.0

Nyomtatás Dátuma

27.09.2015

Anyag azonosító szám               1004240                                      Oldal                                                   Page 10 of 11

 

REACH

 

:  Rajta van a listán vagy megfelel annak

 

CH INV

 

:  Rajta van a listán vagy megfelel annak

 

TSCA

 

:  Rajta van a TSCA listán

 

DSL

 

:  A termék minden összetevője rajta van a kanadai DSL listán.

 

AICS

 

:  Rajta van a listán vagy megfelel annak

 

NZIoC

 

:  Rajta van a listán vagy megfelel annak

 

ENCS

 

:  Rajta van a listán vagy megfelel annak

 

ISHL

 

:  Nem felel meg a listának

 

KECI

 

:  Rajta van a listán vagy megfelel annak

 

PICCS

 

:  Rajta van a listán vagy megfelel annak

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EK rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

 

: Nem tiltott és/vagy korlátozott

REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája ( 59. cikk).

 

: Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó anyagokat (EK szabályozás 1907/2006 (REACH), 57. cikk).

REACH - Az engedélyköteles anyagok jegyzéke (XIV. Melléklet)

 

: Nem tiltott és/vagy korlátozott

1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról

 

: Nem tiltott és/vagy korlátozott

850/2004/EK Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

: Nem tiltott és/vagy korlátozott

 

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről.

                                                            Nem alkalmazható

 

         Egyéb szabályozások                : 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

                                                            44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a

                                                            veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,

illetve tevékenységek részletes szabályairól

 

Ennek a terméknek a komponenseit a következő leltárokban jelentették:

 

IECSC

 

:  Rajta van a listán vagy megfelel annak

 

TW INV

 

:  Nem felel meg a listának

 

MY INV

 

:  Nem felel meg a listának

 

TR INV

 

:  Nem felel meg a listának

 

Leltárok

AICS (Ausztrália), DSL (Kanada), IECSC (Kína), REACH (Európai Unió), ENCS (Japán), ISHL

(Japán), KECI (Korea), NZIoC (Új-Zéland), PICCS (Fülöp-szigetek), TSCA (Egyesült Államok)CH INV (Svájc ) , MI INV (Malajzia ) , TR INV (Törökország ) , TW INV ( Tajvan )

VTR100

 

CEVTR100 Glaze Wetm Pott pp25kg

Termék specifikáció

RS_FP_102274

Felülvizsgálat dátuma

27.08.2015

Verzió

1.0

Nyomtatás Dátuma

27.09.2015

Anyag azonosító szám               1004240                                      Oldal                                                   Page 11 of 11

 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés Nem alkalmazható

 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

 

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.